นายเฉลิมชัย  แสงอรุณ

267 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 นายเฉลิมชัย  แสงอรุณ

 

ชื่อ – สกุล

:         นายเฉลิมชัย  แสงอรุณ

ตำแหน่ง 

:         นักวิจัย

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280-4

อีเมล 

:         Longan469@gmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

       ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พืชสวน)

ปริญญาตรี

:        ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ไม้ผล) ปี พ.ศ. 2554