SDU Research Club

          สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีกลไกในการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางวิชาการ โดยการนำยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 มากำหนดโจทย์วิจัยของมหาวิทยาลัยบนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศบนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้มีความโดดเด่นเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และสร้างนวัตกรรมและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยการต่อยอดองค์ความรู้จากการวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการพัฒนานักวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้เพิ่มอีก 3 สาขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมเป็น 7 อัตลักษณ์ แบ่งเป็น อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ การพยาบาลและสุขภาวะ การจัดการการเกษตร การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย       

          ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเห็นควรในการยกระดับนักวิจัยและเครือข่ายวิจัยภายในมหาวิทยาลัยให้มีลักษณะบูรณาการศาสตร์ระหว่างกันมากขึ้น ภายใต้เครือข่าย “SDU Research Club” เพื่อเป็นเวทีการรวมตัวกันของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามศาสตร์ข้ามสาขาร่วมกันภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ประสานงาน ดังนี้

ลำดับ

SDU Research Clubผู้ประสานงานหน่วยงาน
1อาหารผศ.ดร.อุบล ชื่นสำราญโรงเรียนการเรือน
2นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัยผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล 
อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3การศึกษาปฐมวัยและนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผศ.ภริมา วินิธาสถิตย์กุลคณะครุศาสตร์
4อุตสาหกรรมบริการ ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
ดร.สุชาดา คุ้มสลุด
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5นวัตกรรมการจัดการการเกษตร ชุมชน และสิ่งแวดล้อมผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ เจริญพูล
ผศ.ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

          1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการวิจัยให้กับนักวิจัยภายใน SDU Research Club
          2. เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับใช้ของบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย

 

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักวันที่/ระยะเวลาดำเนินการสถานที่ดำเนินการผู้รับผิดชอบหลัก
สถาบันวิจัยแลพัฒนาจัดกิจกรรม ดังนี้
1. การประชุมผู้ประสานงานภายใน SDU Research Club จำนวน 7 อัตลักษณ์
วิธีดำเนินงาน
- ประชุมเพื่อปฐมนิเทศประสานงานใน SDU Research Club เกี่ยวกับนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย เครือข่ายนักวิจัย และแนวทางโจทย์วิจัย
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของ SDU Research Club
2. การกำหนดโจทย์การวิจัยและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ
วิธีดำเนินงาน
- สัมมนาเพื่อกำหนดโจทย์การวิจัย
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาโจทย์วิจัยตามประเด็นวิจัยชาติ
พฤศจิกายน 2562 - สิงหาคม 2563

 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต1. ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น
2. ดร.จิราพร รอดพ่วง
3. นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล
4. นายกริชาพัสน์ ชื่นสงจันทร์   
5. นางสาวปาณิสรา อยู่สกุล
SDU Research Club: อาหาร
คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
วิธีดำเนินงาน
 - นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาและให้คำแนะนำเพื่อปรับแก้ไข
มกราคม-มิถุนายน 2563มหาวิทยาลัยสวนดุสิตผศ.ดร.อุบล ชื่นสำราญ
SDU Research Club: การศึกษาปฐมวัย
คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
วิธีดำเนินงาน
- นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาและให้คำแนะนำเพื่อปรับแก้ไข
 
มกราคม-มิถุนายน 2563
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อ.ศศนันทน์ บุญยะวนิช
SDU Research Club: อุตสาหกรรมบริการ
คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
วิธีดำเนินงาน
- นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาและให้คำแนะนำเพื่อปรับแก้ไข
มกราคม-มิถุนายน 2563มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
SDU Research Club: การพยาบาลและสุขภาวะ
คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
วิธีดำเนินงาน
 - นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาและให้คำแนะนำเพื่อปรับแก้ไข
มกราคม-มิถุนายน 2563มหาวิทยาลัยสวนดุสิตดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
SDU Research Club: การจัดการการเกษตร
คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
วิธีดำเนินงาน
- นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาและให้คำแนะนำเพื่อปรับแก้ไข
มกราคม-มิถุนายน 2563มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
SDU Research Club: การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม
คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
วิธีดำเนินงาน
- นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาและให้คำแนะนำเพื่อปรับแก้ไข
มกราคม-มิถุนายน2563มหาวิทยาลัยสวนดุสิตผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีสำอางค์

SDU Research Club: นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย
คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
วิธีดำเนินงาน
- นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาและให้คำแนะนำเพื่อปรับแก้ไข

มกราคม-มิถุนายน2563มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง

 

กิจกรรม SDU Research Club

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้