การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน SDU Research Club ครั้งที่ 1/2563

279 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน SDU Research Club ครั้งที่ 1/2563

         รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน SDU Research Club ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการ SDU Research Club ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการจัดกิจกรรม “ มหกรรมงานวิจัยและนวัตกรรมสวนดุสิต 2020 ” (Suan Dusit Research and Innovation 2020) ฯลฯ เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมลำพอง 3  อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต