ข่าวสาร RDI

ทุนงบประมาณแผ่นดิน

ทุนวิจัยภายนอก

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)

ประชุมวิชาการ

วารสารวิจัย

ข่าวการอบรม / สัมมนาภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมของ RDI

กิจกรรมในเดือน ตุลาคม 2020

 • ต.ค.

  2

  วันปวารณาออกพรรษา

  2 ตุลาคม 2020

 • ต.ค.

  8

  การนำนักเรียนโครงการละออพลัสเดินทางไปทัศนศึกษา ณ หอมขจรฟาร์ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  8 ตุลาคม 2020

 • ต.ค.

  13

  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  13 ตุลาคม 2020

 • ต.ค.

  16

  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562

  16 ตุลาคม 2020

 • ต.ค.

  20

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7(52)/2563 ประจำเดือนตุลาคม2563

  20 ตุลาคม 2020

 • ต.ค.

  23

  วันปิยมหาราช

  23 ตุลาคม 2020

 • ต.ค.

  31

  วันลอยกระทง

  31 ตุลาคม 2020

RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติ และอาเซียน