ข่าวสาร RDI

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

ทุนวิจัยภายนอก

ประชุมวิชาการ

วารสารวิจัย

ข่าวการอบรม / สัมมนาภายนอก

กิจกรรมของ RDI

กิจกรมการพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมในเดือน กันยายน 2021

 • ก.ย.

  6

  การเสวนาข้อเสนอเชิงหลักการตามจุดเน้นด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  6 กันยายน 2021

 • ก.ย.

  6

  ประชุมพิจารณาโครงการวิจัย

  6 กันยายน 2021

 • ก.ย.

  10

  กิจกรรมธรรมาภิบาลการบริารจัดการทุนวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  10 กันยายน 2021

 • ก.ย.

  27

  การประชุมพิจารณาโครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund มหาวิทยาวัยสวนดุสิต ประจำจบประมาณ 2566

  27 กันยายน 2021

RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติ และอาเซียน