ข่าวสาร RDI

ทุนงบประมาณแผ่นดิน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ทุนวิจัยภายนอก

ประชุมวิชาการ

วารสารวิจัย

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ข่าวการอบรม / สัมมนาภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมของ RDI

กิจกรมการพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมในเดือน พฤษภาคม 2021

  • ไม่พบกิจกรรมในเดือนนี้
RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติ และอาเซียน