ข่าวสาร RDI

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

ทุนวิจัยภายนอก

ประชุมวิชาการ

วารสารวิจัย

ข่าวการอบรม / สัมมนาภายนอก

ขอเรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน วิสาหกิจชุมชน นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าชมงานเสวนาวิชาการ และนิทรรศการเสมือนจริง “ส่งต่อความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน : ถอดบทเรียนการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี” by Homkhajorn Area Based Development มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรูปแบบ Online Exhibition ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมของ RDI

กิจกรมการพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมในเดือน พฤษภาคม 2022

 • พ.ค.

  5

  สถาบันวิจัยและพัฒนา Live สด แนะนำผลิตภัณฑ์ HOMKHAJORN Seed & Seedling ผ่าน Facebook หอมขจรฟาร์ม เวลา 14.00-15.00 น.

  5 พฤษภาคม 2022

 • พ.ค.

  20

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ เครือข่ายการวิจัย SDU Research Club จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ดู WOW”

  20 พฤษภาคม 2022

 • พ.ค.

  24

  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่สังคม ชุมชน (เชิงชุมชน/สังคม) โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. การอบรมออนไลน์ (บรรยาย/workshop) สำหรับอาจารย์และนักวิจัย ผู้สนใจ

  24 พฤษภาคม 2022

 • พ.ค.

  26

  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นฯ

  26 พฤษภาคม 2022

RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติ และอาเซียน