ข่าวสาร RDI

ทุนงบประมาณแผ่นดิน

ทุนวิจัยภายนอก

ประชุมวิชาการ

วารสารวิจัย

ข่าวการอบรม / สัมมนาภายนอก

กิจกรรมของ RDI

กิจกรมการพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมในเดือน กรกฎาคม 2021

 • ก.ค.

  13

  ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุน Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2564 ระยะ 9 เดือน

  13 กรกฎาคม 2021

 • ก.ค.

  18 - 19

  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ที่จะขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564 

  18 - 19 กรกฎาคม 2021

 • ก.ค.

  20

  กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ที่ขอทุนสนับสนุนการวิจัยปี2564

  20 กรกฎาคม 2021

RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติ และอาเซียน