แบบฟอร์มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

    งบประมาณมหาวิทยาลัย ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (pdf)
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (word)

 
     งบบำรุงการศึกษา (บกศ.) ช่องทางที่ 2-7 และ โครงการ Mentorship

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (pdf)
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (word)
   แบบประเมินโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

    งบประมาณแผ่นดิน

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (pdf)
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (word)

  

   งบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มปีงบประมาณ 59 (pdf)
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มปีงบประมาณ 59 (word)  

 

   การเขียนอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ APA

   ดาวน์โหลดการเขียนอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ APA

  

  ตัวอย่างการเขียนประวัติผู้วิจัย

   ตัวอย่างการเขียนประวัติผู้วิจัย