แบบฟอร์มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

    งบประมาณมหาวิทยาลัย ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (pdf)
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (word)

 
     งบบำรุงการศึกษา (บกศ.) ช่องทางที่ 2-7 และ โครงการ Mentorship

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (pdf)
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (word)
   แบบประเมินโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

    งบประมาณแผ่นดิน

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (pdf)
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (word)

  

   งบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มปีงบประมาณ 59 (pdf)
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มปีงบประมาณ 59 (word)  

   

   งบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มปีงบประมาณ 63 (pdf)
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มปีงบประมาณ 63 (word)

   การเขียนอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ APA

   ดาวน์โหลดการเขียนอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ APA

  

  ตัวอย่างการเขียนประวัติผู้วิจัย

   ตัวอย่างการเขียนประวัติผู้วิจัย