นางสาวชลากร อยู่คเชนทร์

285 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางสาวชลากร อยู่คเชนทร์


ชื่อ – สกุล

:         นางสาวชลากร อยู่คเชนทร์

ตำแหน่ง 

:         นักวิจัย

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280-4

อีเมล 

:         noi_4415008@hotmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

       วท.ม. การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาตรี

:        บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา