นายเกรียงไกร มหาโชคดิลก

308 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นายเกรียงไกร มหาโชคดิลก

  

ชื่อ – สกุล

:        นายเกรียงไกร มหาโชคดิลก

ตำแหน่ง 

:        เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445287

อีเมล 

:         kreangkraimahachokdilok@gmail.comประวัติการศึกษา         
ปริญญาตรี

:         นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช