นางสาวอกนิษฐ์ เลิศสิริศรีสกุล

354 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางสาวอกนิษฐ์ เลิศสิริศรีสกุล

          

ชื่อ – สกุล

:         นางสาวอกนิษฐ์ เลิศสิริศรีสกุล

ตำแหน่ง 

:         ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445287

อีเมล 

:         auganid@hotmail.com ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

        บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ปริญญาตรี

:         ศศ.บ. (เกียรตินิยม) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ