นางสาวเนาวรัตน์ เลิศมณีพงศ์

301 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางสาวเนาวรัตน์ เลิศมณีพงศ์

 

ชื่อ – สกุล

:         นางสาวเนาวรัตน์ เลิศมณีพงศ์

ตำแหน่ง 

:         นักวิจัย

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445287

อีเมล 

:         palorn_n@hotmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

       กศ.ม. การวิจัยและสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี

:        กศ.บ. (เกียรตินิยม) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ