ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น

556 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น

    

ชื่อ – สกุล

:         ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น

ตำแหน่ง 

:         ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445281

อีเมล 

:         yuttaya20@hotmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก

:        วท.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท

      วท.ม. พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี

:        กศ.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม