นางสาวณยดา ทองศรี

399 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางสาวณยดา ทองศรี

ชื่อ – สกุล

:         นางสาวณยดา ทองศรี

ตำแหน่ง 

:         หัวหน้าสำนักงานอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280

อีเมล 

:         nayada_t@hotmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

        ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี

:        วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์