ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค

467 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค

 

ชื่อ – สกุล

:         ผศ.ดร.พรพัสนนันท์ เดชประสิทธิโชค

ตำแหน่ง 

:         รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280

อีเมล 

:         ppsndpstch@hotmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก

:        (วท.ด.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท

       (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี

:        (วท.บ.) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต