การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตาม และประเมินผลโครงการทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)

128 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตาม และประเมินผลโครงการทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)

       การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตามและประเมินผล. ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ครั้งที่ 2/2564 ด้านการพยาบาลและสุขภาวะสำหรับเด็กและผู้สูงวัยตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับทุนอุดหนุนต้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค เป็นประธานอนุกรรมการ ศาสตราจารย์รุจา ภูไพบูลย์ เเละ รองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงมยุรี กัลยาวัฒนกุล เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา โทผล เป็นอนุกรรมการ นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง เป็นอนุกรรมการเเละเลขานุการ นางสาววรรษมล แสนทวีสุข ผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เเละเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย มหาวิทยาลัย SDU Directions: SMALL but SMART ประจำปี พ.ศ. 2563-2567 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมหอมขจร ชั้น 2 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต