การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6(51)/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563

27 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมของ RDI

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6(51)/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563

       รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6(51)/2563 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.ณ ห้องประชุม 1119 ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังรายงานความกว้าหน้าผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา อย่างพร้อมเพียงกัน