สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ SDU QA : Suan Dusit University Quality Assurance ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน

198 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ SDU QA : Suan Dusit University Quality Assurance ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ SDU QA : Suan Dusit University Quality Assurance ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีคณะกรรมการ ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ (ประธานกรรมการ) ดร.วีณัฐ สกุลหอม (กรรมการ) ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์  (กรรมการ) และนางสาวณยดา ทองศรี (เลขานุการ)  ณ ห้องประชุมลำพอง 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563  http://www.dusit.ac.th/2020/835314.html/nggallery/page/3