โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 2561

200 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรภายในหน่วยงานเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนา มีการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลต่อหน่วยงาน และตัวบุคลากรเอง ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เสริมสร้างความสามัคคี ความรู้สึกผูกพันในหมู่คณะ และหน่วยงาน ตลอดทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป ในงานพิธีนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานจำนวน 50 คน