การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2(47)/2563

260 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2(47)/2563

                 ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1(46)/2563 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น.ณ ห้อง 1208/1 ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังรายงานความกว้าหน้าผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา อย่างพร้อมเพียงกัน