การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6(68)/2565

14 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6(68)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา  อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6(68)/2565 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้คือ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวารสาร Journal of Food Health and Bioenvironmental Sciences, Journal of Multidisciplinary in Social Sciences และวารสาร ASEAN Journal of Education การดำเนินงานเครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการ การดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การดำเนินงานโครงการ SDU Research Club การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 การดำเนินงานการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา และการเตรียมความพร้อมในการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Thailand Research Expo 2022 โดยมีบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน