ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

20 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการศึกษาโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านนวัตกรรม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา อันจะเป็นการพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตเป็นบุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ผ่านทาง www.nrct.go.th จัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จำนวน 10 ชุด มายังฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยสามารถ Download แบบฟอร์ม ผ่านทาง www.nrct.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” รายละเอียดดังแนบ