กิจกรรมเสวนาเรื่อง "ทิศทางนวัตกรรมและ วัฒนธรรมทางอาหารและการพัฒนางานวิจัย สไตล์สวนดุสิต"

39 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมเสวนาเรื่อง "ทิศทางนวัตกรรมและ วัฒนธรรมทางอาหารและการพัฒนางานวิจัย สไตล์สวนดุสิต"

กิจกรรมเสวนาเรื่อง "ทิศทางนวัตกรรมและ
วัฒนธรรมทางอาหารและการพัฒนางานวิจัย
สไตล์สวนดุสิต"
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ โรงเรียนการเรือน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อน
การดำเนินงานของคลับอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ โดยจัดการเสวนาเรื่อง
"ทิศทางนวัตกรรมและวัฒนธรรมทางอาหารและการพัฒนางานวิจัยสไตล์สวนดุสิต" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
อาจารย์และนักวิจัยได้เห็นแนวทางการวิจัยทางนวัตกรรมและวัฒนธรรมทางอาหาร รวมทั้งประเด็น
การวิจัยที่สอดคล้องตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Meeting ได้รับเกียรติจากคุณสุธีรา อาจเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช./
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมืองนวัตกรรมอาหาร ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและ
สังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ รศ.ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทิศทางนวัตกรรมและ
วัฒนธรรมทางอาหาร แนวโน้มการวิจัยด้านนวัตกรรมอาหาร และการพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ แนวโน้มการวิจัยด้านวัฒนธรรมอาหารและการท่องเที่ยว และการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุน จุดแข็ง จุดอ่อน
ของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (จุดเน้นงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหาร/จุดเน้นการวิจัยด้านวัฒนธรรมอาหาร)