สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการยกร่าง คำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร"

58 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการยกร่าง คำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร"

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการยกร่าง
คำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร" : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง และ
สามารถเขียนร่างคำขอจดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในส่วนที่เป็นรายละเอียดสำคัญ อันได้แก่ รายละเอียด
การประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุธยา อยู่เย็น เป็นประธาน
กล่าวเปิด ในกิจกรรมช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นายวรุณ ปุจฉากาญจ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น
และข้อควรพิจารณาก่อนขอจดทะเบียนทะเบียนสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร” และ“เทคนิคการยกร่างคำขอ
จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” และในช่วงบ่าย ทีมวิทยากรโดยนายวรุณ ปุจฉากาญจ์
นางสาวภัคสมัญญ์ จิตวิริยธรรม และนางสาวศุภสุตา เหล่ากสิการณ์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินกิจกรรมฝึกปฏิบัติ “ยกร่างคำขอจดทะเบียน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” สาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องสำอาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-16.00น. ผ่านการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings