การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2564

60 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2564

   สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของวารสารภายในเครือข่ายและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม สนม. ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต