สถาบันวิจัยและพัฒนาน จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7(61)/2564

44 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันวิจัยและพัฒนาน จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7(61)/2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาน จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7(61)/2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวารสาร เรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ SDU Research Club เรื่องรายงานความก้าวหน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร และการจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย