สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตาม และประเมินผล

29 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตาม และประเมินผล

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตาม และประเมินผลโครงการทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม เกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยและจัดประชุมในรูปแบบ Online ด้วย เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔