ประชาสัมพันธ์ข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตาม และประเมินผลโครงการ ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ด้านการพยาบาลและสุขภาวะสำหรับเด็กและผู้สูงวัย

192 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตาม และประเมินผลโครงการ ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ด้านการพยาบาลและสุขภาวะสำหรับเด็กและผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตาม และประเมินผลโครงการ ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ด้านการพยาบาลและสุขภาวะสำหรับเด็กและผู้สูงวัย เพื่อพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้น ที่เสนอของบประมาณประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์

โดยมี ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค เป็นประธานกรรมการ และได้รับเกียรติจากอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ ศ.ภญ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์ และ ศ.ภญ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล อนุกรรมการ 2 ท่าน ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล และ ผศ.ดร.สุชาดา โทผล อนุกรรมการ