สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการธรรมาภิบาลการบริหารจัดการทุนวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

351 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการธรรมาภิบาลการบริหารจัดการทุนวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วม โครงการธรรมาภิบาลการบริหารจัดการทุนวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 รูปแบบการบรรยายผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Team เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้อีเมลมหาวิทยาลัยเท่านั้น

กลุ่มเป้าหมาย
10.00 - 12.00 น. กระบวนการบริหารจัดการทุน และการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารทำสัญญา
สำหรับ 1) ผู้เสนอขอทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2565
2) ผู้เสนอขอทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565
3) ผู้เสนอขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2565

13.00 - 16.00 น. แนวทางการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยและการจัดเก็บหลักฐานการเงินด้านการวิจัย
สำหรับ 1) ผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2564
2) ผู้เสนอขอทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)ปีงบประมาณ 2565
3) ผู้เสนอขอทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565
4) ผู้เสนอขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2565
5) ผู้สนใจทั่วไป

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/TyC91wf3n6W5UqQF6 ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 18.00น.

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 022445280-4 ติดต่อ ณปภร เจี้ยวเห้ง หรือ Line: https://line.me/ti/p/NL4ryHPYuk


สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่
 กระบวนการบริหารจัดการทุนและการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารทำสัญญา

 แนวทางการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยและการจัดเก็บหลักฐานการเงินด้านการวิจัย


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรมได้ที่
-ข้อบังคับ ม.ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563
-คู่มือการจัดทำคำของบประมาณสนับสนุนการวิจัยแบบ Fundamental Fund พ.ศ.2565
-ประกาศ ม.เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2561
-ประกาศ ม.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือจัดงาน พ.ศ.2561
-ประกาศ ม.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2561
-ประกาศ ม.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม พ.ศ.2561
-ประกาศ ม.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2559
-พรบ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์-การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562
-ระเบียบ ม. ว่าด้วย การไปฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
-ระเบียบ ม. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม พ.ศ.2561
-ระเบียบ ม. ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2561
-Powerpoint แนวทางการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยและการเก็บเอกสารหลักฐานการเงิน