การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา

220 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม กรรมการ ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ กรรมการ และ น.ส.ณยดา ทองศรี เลขานุการ โดยมี ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้นำเสนอผลงานตลอดทั้งปีการศึกษา 2563 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้