การประชุม เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2566 – 2570 ในจุดเน้นเชิงกลยุทธ์ที่ 4 : จุดเน้น (SP ซีรีย์) (Spotlight - SP Series)

624 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุม เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2566 – 2570 ในจุดเน้นเชิงกลยุทธ์ที่ 4 : จุดเน้น  (SP ซีรีย์) (Spotlight - SP Series)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุม
เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2566 – 2570 ในจุดเน้นเชิงกลยุทธ์ที่ 4 : จุดเน้น
(SP ซีรีย์) (Spotlight - SP Series) เพื่อติดตามรับฟังข้อมูลปัญหาและทำความเข้าใจให้ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อ ความเป็นเลิศในการผลิต ในด้านกำลังคน พลังสติปัญญา และความรู้และการสร้างนวัตกรรม โดยมีอัตลักษณ์ 1 2 3 4 ดังนี้

1. การศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ คือ การจัดการศึกษาด้วยกระบวนการพหุวิทยาการในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์ พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยและพัฒนาศักยภาพ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. อาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ คือ การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการอาหารที่สะท้อนจากความเชี่ยวชาญ ผ่านการปฏิบัติ เพื่อสร้างความแตกต่าง และเสริมความเข้มแข็งจากรากฐานการเรือนสู่ความเป็นสากล

3. การพยาบาลและสุขภาวะสำหรับเด็กและผู้สูงวัย คือ การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันบนพื้นฐานการพยาบาลและสุขภาวะ มุ่งพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดตลอดจนผู้สูงอายุ

4. อุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล คือ การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีความโดดเด่นด้านบุคลิกภาพ มีมาตรฐานการบริการระดับสากล (World class standard) เป็นนวัตกรการบริการ (Service innovator) ให้เข้ากับยุคดิจิทัล

โดยจัดประชุมผ่านการชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2564

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้