พื้นที่แปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พื้นที่แปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ “โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ” ดำเนินงานโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี สวทช.และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เป้าหมายหลักในการดำเนินงานของแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะคือ การเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัย เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกร ชุมชน รวมถึงบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิธีการเพาะปลูกและดูแลพืช ตลอดจนการแปรรูปตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย….. ต้องคอยติดตามนะคะ ตอนนี้จะเห็นได้ว่า ในบริเวณแปลงกำลังดำเนินการเพาะปลูกว่านหางจระเข้เต็มไปหมดเลย ซึ่งพืชชนิดนี้มีสรรพคุณมากมาย สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี รวมถึงมีศักยภาพในการนำไปแปรรูปได้หลากหลายทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องสำอาง โดยในขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการวางแผนเก็บเกี่ยวเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้านไวรัสและแบคทีเรีย อาทิเช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โฟมล้างมือ และสบู่เหลวอาบน้ำ เพื่อเป็นต้นแบบในการต่อยอดทางธุรกิจจากผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนต่อไป ขอขอบคุณ รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มสด.