งานขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

1. เอกสารคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
หมายเหตุ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประสานงานกับผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบฯ เพียงผู้เดียว
2. โปรดจัดทำบันทึกผ่านระบบ e-office พร้อมพร้อมแนบไฟล์ word เเละจัดส่งไฟล์ผ่าน e-mail: napaporn_chi@dusit.ac.th
3. นำส่งเอกสารประกอบการยื่นจดมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ชุด
3.1 หนังสือนำส่งข้อมูลการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร
3.2 แบบ รายละเอียดการประดิษฐ์
3.3 แบบ ข้อถือสิทธิ บทสรุปฯ
3.4 หนังสือโอนสิทธิ (กรณีโอนสิทธิให้มหาวิทยาลัย)
3.5 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ส่งเฉพาะไฟล์)
4. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ณปภร เจี้ยวเห้ง โทรศัพท์ 02-244-5281

2. เอกสารขอสนับสนุนเงินรางวัลทรัพย์สินทางปัญญา
Powered by MakeWebEasy.com