เอกสารคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

305 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เอกสารคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

         บันทึกขอจดทะเบียนสิทธิบัตร 

         หนังสือนำส่งข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตร

         แบบคำขอ

         แบบต่อท้ายคำขอ

         แบบรายละเอียดการประดิษฐ์

         แบบข้อถือสิทธิ บทสรุปฯ

         หนังสือโอนสิทธิ (กรณีโอนสิทธิ)

         ตัวอย่างฟอร์มใส่รูป

         คู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

 หมายเหตุ

                        1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประสานงานกับผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบฯ เพียงผู้เดียว
                        2. โปรดจัดทำบันทึกผ่านระบบ e-office พร้อมพร้อมแนบไฟล์ word เเละจัดส่งไฟล์ผ่าน e-mail: napaporn_chi@dusit.ac.th
                        3. นำส่งเอกสารประกอบการยื่นจดมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ชุด
                                3.1 หนังสือนำส่งข้อมูลการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร
                                3.2 แบบ รายละเอียดการประดิษฐ์
                                3.3 แบบ ข้อถือสิทธิ บทสรุปฯ
                                3.4 หนังสือโอนสิทธิ (กรณีโอนสิทธิให้มหาวิทยาลัย)
                                3.5 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ส่งเฉพาะไฟล์)
                        4. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ณปภร เจี้ยวเห้ง โทรศัพท์ 02-244-5280-4