คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย

เพื่อให้การประสานงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารการวิจัย พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย  โดยที่ให้คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

          1. เป็นผู้ประสานงานด้านข้อมูลการวิจัยของคณะ/หน่วยงาน

          2. รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามระเบียบของการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนำผลการวิจัยที่ได้ในแต่ละหน่วยงานไปนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

          3. นำเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะ/หน่วยงานเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการงานวิจัย

          4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้