การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย มสด. ครั้งที่ 1/2563

197 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย มสด. ครั้งที่ 1/2563

        ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  โครงการเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ สรุปภาพรวมการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563- 2564  แผนการดำเนินงานโครงการ SDU Research Club ประจำปีงบประมาณ 2563  ฯลฯ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563