สัมมนาวิชาการสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand (EnT)

83 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สัมมนาวิชาการสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand (EnT)

สัมมนาวิชาการสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
Engagement Thailand (EnT)
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
ID: 962 4262 1595


08:30-09:00น.
กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ ตร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
และการบรรยายหัวข้อ "บทบาทของสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม"


09:00-10:00น.
บรรยาย หัวข้อ "ระบบและกลไกสนับสนุนการเตรียมผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงไหม่
รศ.ตร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ


10:00-10:30u.
บรรยาย หัวข้อ "การเข้าสู่ THE Impact Rankings"
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
รองอธิการบดีด้านการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์
แผน การงบประมาณ และสุขภาวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


10:30-11:00น.
บรรยาย หัวข้อ "บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสังคม: กรณีของสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


11:00-12:00u.
เสวนาประสบการณ์งานวิชาการ "พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม"
ดำเนินการเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


12:00น.
กล่าวปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
รศ.ตร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด


ลงทะเบียน
ดำเนินรายการโดย
ดร. ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์
มหาวิทยาลัตเทศ คโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
02-503-2628-9
engagementthailand2019@gmail.com