การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1

104 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1

 ประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการระดับชาติ SEAT ครั้งที่ 1

The 1st National Conference on Science Engineering Agriculture and Technology Rajabhat Mahasarakham University 2021 (1st# SEAT - RMU 2021)

วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับการจัดงานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม

Deadline submission: 30 มิถุนายน 2564

Website: http://seat.rmu.ac.th/

=========================

ขอบเขตผลงาน (Topic):

1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. สาขาเกษตรศาสตร์
5. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
7. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

=========================

ติดต่อสอบถาม:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

-------------------------------------------

หรือ อาจารย์ กลยุทธ ดีจริง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-769-9196

อาจารย์ ดร. นพดล สมผล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 089-620-0477

ผศ.ดร. สมชาย อินทะตา หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 082-858-8485

-------------------------------------------

E-mail: seat@rmu.ac.th