เครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley

671 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เครือข่าย  RAINS for Thailand Food Valley


เครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยอาหารจากท้องถิ่นสู่สากล ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยของ สวก.
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารจาก https://drive.google.com/.../1F-F6nitHRWwyVvtX6xr5y... และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เพื่อดำเนินการต่อไป
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวพีรดา พงษ์ทอง และนายสรานันต์ สงวนสัตย์ เบอร์โทรศัพท์ 02-2445280-4