วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

172 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  ทั้งนี้วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 075-770-136-7 ต่อ 141 หรือ E-mail: journal.sct@gmail.com