อบรมเชิงปฏิบัติออนไลน์ หัวข้อ "การจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" รุ่นที่ 2

203 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อบรมเชิงปฏิบัติออนไลน์ หัวข้อ "การจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" รุ่นที่ 2

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติออนไลน์ หัวข้อ "การจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" รุ่นที่ 2
วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2564
จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
https://forms.gle/hzyKr8aZwmcBdXVW6