การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ "ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล"

272 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ "ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล"

   ประชาสัมพันธ์   

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ "ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล"

National and International Academic Conference Project: 15th Anniversary of the Rajapruk University on New Normal for Sustainability in the Digital Era

------------------------------------------

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

------------------------------------------

หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล (New Normal for Sustainability in the Digital Era)”

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ กับการจัดงานประชุมที่ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, จังหวัดนนทบุรี

Deadline submission: ลงทะเบียนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ล่วงหน้า, 15 มิถุนายน 2564 // ลงทะเบียนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ปกติ, 15 กันยายน 2564

Website: http://rpucon.rpu.ac.th/

=========================

กลุ่มสาขาที่เปิดรับ:

1. สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สหวิทยาการ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย ภาษา วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การเงิน การท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วยผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการต้นแบบ สื่อดิจิทัล สื่อประสม เกม และภาพถ่าย

=========================

รูปแบบการจัดประชุม:

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งนี้จัดการประชุมในรูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 คือ การบรรยาย ณ สถานที่จัดงาน (Oral Presentation-Onsite)

รูปแบบที่ 2 คือ การบรรยายแบบออนไลน์ (Oral Presentation-Online) ผ่าน Google Meet Application

รูปแบบที่ 3 คือ นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ณ สถานที่จัดงาน

=========================

ติดต่อสอบถาม:

สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

หมายเลขโทรศัพท์: 02-432-6101-5 ต่อ 1220

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 086-375-2731

หมายเลขโทรสาร: 02-432-6107

E-mail: rpuconference@rpu.ac.th

Line ID: 0863752731