การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 (NIDA – ICCS 2021)

111 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 (NIDA – ICCS 2021)

ประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมส่งกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 (NIDA – ICCS 2021)
“ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)”
ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น.
โดยได้รับเกียรติจาก Keynote Speaker
รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ท่านใดสนใจสามารถส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอ ได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2021
หรือสามารถสแกน QR Code
และส่งกรณีศึกษาได้ที่ e-mail: nida.iccs@gmail.com
หมดเขตส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-727-3312, 02-727-3300