ขอเชิญส่งบทความที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการ การศึกษา การค้นคว้าวิจัยด้านยาเสพติด

115 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญส่งบทความที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการ การศึกษา การค้นคว้าวิจัยด้านยาเสพติด

           สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้จัดทำวารสารสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด นักวิชาการ นักวิจัย และสถาบันการศึกษานำไปอ้างอิง วิจัยต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพรในเว็บไซต์ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด (https://nctc.oncb.go.th) และ ASEAN - NARCO (https://aseannarco.oncb.go.th)

           สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญบุคลากรสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมส่งบทความที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการ การศึกษา การค้นคว้าวิจัยด้านยาเสพติด เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักงาน ป.ป.ส. โดยส่งไปยังกองบรรณาธิการ วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์รายละเอียดที่ คุณอัญขลีพร กำเนิดวั้ สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส.

สถานที่ติดต่อ
กองบรรณาธิการวารสารสํานักงาน ป.ป.ส.
ส่วนเฝ้าระวังเชิงยุทธศาสตร์
สํานักยุทธศาสตร์ สํานักงาน ป.ป.ส.
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2247 0901-19 ตอ 13009-10
โทรสาร 0 2245 9884
Website : https://nctc.oncb.go.th
E-Mail : drugsnarcotic@gmail.com

หมายเหตุ : ส่งไฟล์ต้นฉบับของบทความเป็นไฟล์ Word และ ไฟล์PDF และผู้เขียนต้องส่งไฟล์รูปภาพในบทความทีมีความระเอียด 300 DPI หรือ ขนาด 1.5 - 2 เมกกะไบต์ขึ้นไป เพื่อความละเอียดคมชัดเมื่อนําไปตีพิมพ์ลงในวารสารฯ