วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง

54 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง

       คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัยและบทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ พิจารณาตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน , พฤษภาคม – สิงหาคม และ มกราคม – ธันวาคม) สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/papojournal

ติดต่อสอบถาม
โทร 038 102 369 ต่อ 150
โทรสาร 038 393 475