การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17: “Resilience for Never Normal Era”

174 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17: “Resilience for Never Normal Era”

การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17: หัวข้อ: “Resilience for Never Normal Era” กำหนดจัดวันที่ 29 – 30 กรกฏาคม 2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก

** [หากสถานการณ์ Covid-19 ในช่วงวันที่กำหนดจัดงานยังไม่คลี่คลายจะเปลี่ยนเป็น Online Conference]
กำหนดส่งบทความภายในวันที่ : 15 เมษายน 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : http://conference.nu.ac.th/nrc17/

===========================================================================

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งผลงานบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ:
- รูปแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation)
- รูปแบบภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 ===========================================================================

กลุ่มผลงานการนำเสนอ ดังนี้:
1. กลุ่มการพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. กลุ่มการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
3. กลุ่มการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน พร้อมยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
4. กลุ่มการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

===========================================================================

บทความวิจัยคุณภาพสูงจะได้รับเชิญให้พัฒนาเป็นต้นฉบับบทความเพื่อเข้ากระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ (Peer-reviewed) ใน Special Issue ของ Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) และ Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1) และ The Journal of Asian Plus for Student Research and Innovation


สามารถติดต่อสอบถาม :
งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์: 055-968-641 หรือ 055-968-788
E-mail: nrc@nu.ac.th