ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วม ส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์วารสาร

122 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วม ส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์วารสาร

         สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วม ส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์วารสารมหาวิยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สามารถส่งบทความได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/sikkha/index