ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

100 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

        สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร สามารถส่งบทความได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/index