การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12: "สังคมไทยหลัง NEW NORMAL : การเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างสรรค์

207 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12: "สังคมไทยหลัง NEW NORMAL : การเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างสรรค์

             สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ และขออนุญาตใช้สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3 ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.mcucon.com/2021/