งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติขึ้น ชื่องาน DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021

99 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติขึ้น ชื่องาน DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021

        ด้วยวิทยาลัยนานาชาติจีน วิทยลัยบริหารธุรกินวัตกรรมและการบัญชี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธรกำบัณฑิตย์ และครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติขึ้น ชื่องาน DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ ผงานทางวิชาการของณาจาย์ นักวิจัย และนักศึกษา งานประชุมตังกล่วแบ่งออกเป็น 2 ระตับ คือ ระดับชาติ (National Conference) จะเปิดรับผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนในระดับนานาชาติ (nternational Conference) จะเปิดรับผลงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

        สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจ ส่งผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ/บทความวิจัย) เข้าร่วมงนประชุมตังกล่วเพื่อนำสนอองค์ความรู้ที่จะเป็นปะโยขนต่อสังคมในวงกว้าง ผู้สนใจสามารถส่งผลงานและลทะเบียนร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ www.dpu.ac.th/icbls2021 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564