ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวารสาร Socal Science Asia

139 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวารสาร Socal Science Asia

          ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งขาติ ด้านสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวารสาร Socal Science Asia โดยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการ กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลกในการนี้ วช. จึงได้จัตสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ในปืงบประมาณ 6๖๔ นี้ วช. ไดัสนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนฯ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 7 (ปี 2022) จำนวน 4 ฉบับ (ฉบับละ 609,000 บาท) โดยผู้สนใจสามารถขอรับทุนฯ ได้ที่ฝ่ยบริหารจัดกรตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)
https://socialscienceasia.nrct.go.th/index.php/SSAsia

ตั้งเเต่บัดนี้ - ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทร : 02-561-2445 ต่อ 706, 707
โทรสาร : 02579-6895