ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ

143 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ

         สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ด้วย คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ. มหาวิทยลัยราชภัฏสุรินทร์ SSN 2586-896ด ISSN (Online) 2830-ด877 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท
ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย และมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ
         ฉบับที่ 1 (มกราคม -มิถุนายน)
         ฉบับที่ 2 (กรกฎคม - ธันวาคม)
         ซึ่งสาขาที่เปิดรับ ดังนี้ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กรจัดการนวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการ การบริหาร ทรัหยากรมนุษย์และองค์กร ชัพพลายเชนและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและโรงแรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร และเศรษฐศาสตร์ ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ จึงขอชิญขวนส่งบทความเพื่อตีหิมห์เผยแพรในวารสารวิจัย

         คณะวิยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยไม่มีค่ธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ ผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https:// so02, tci-thaijo.org index php/jmsr/index และมีรายละเอียดการส่งบทความดัง

         เอกสารที่แนบมาพร้อม ทั้งนี้สมาถบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.ดร.วิจิตรา โพธิสาร หรือโทร. 085-723-5944