การอบรมเชิงปฏิบัติการ_งานระบบสารสนเทศด้านการวิจัย (R-System Plus)

400 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ_งานระบบสารสนเทศด้านการวิจัย (R-System Plus)

       สถาบันวิจัยเเละพัฒนา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการวิจัย (R-System Plus) ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องของสถาบันวิจัยและพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 ชั้น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต